CENTRAL DE CLIMATITZACIÓ

Per projectar una instal·lació climàtica que sigui eficient i sostenible s’han de realitzar una sèrie de càlculs energètics.

- Realització de l'auditoria energètica de l'edifici i anàlisi de possibles mesures de millora, amb estudi energètic i econòmic de les diferents alternatives.

- Càlcul de les cargues tèrmiques de l’edifici.

- Acceptació del sistema i equips més adients a les necessitats energètiques i més econòmics.

- Càlculs de les instal·lacions, òptim funcionament i gestió intel·ligent per obtenir un rendiments sostenibles.