TAVIC SL, és una empresa de serveis tècnics d'enginyeria, que es va fundar l’any 1989, i des de la seva creació ha anat ampliant el ventall de serveis i diversificant l’oferta a altres camps en funció de la demanda del mercat.

Avui en dia treballem per poder oferir uns serveis integrals que pretenen donar resposta a totes les necessitats relacionades amb l’enginyeria, aportant solucions complertes i adequades als nostres clients. El nostre principal objectiu és oferir uns serveis de qualitat i proporcionar-los tot l’assessorament necessari.

Serveis

El personal tècnic de TAVIC SL, està especialitzat i format per desenvolupar els serveis necessaris d'innovació, qualitat i sostenibilitat.

AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

- Controls i mesuraments de nivell sonor.

- Projectes d’impermeabilitzacions i aïllaments en edificacions i construccions.

VALORACIONS

- Valoracions de maquinaria, edificis, naus, etc...

- Actualitzacions d’actius financers.

- Valors reals de maquinaria segons el seu estat.

PERITACIONS

- Reclamacions a companyies d’assegurances.

- Reconstruccions d’accidents.

- Peritacions judicials.

- Assessorament de pòlisses d’assegurances.

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

- Estudis i auditories energètiques per reduir els consums i racionalitzar les instal·lacions.

- Certificat energètic d’edificis.

- Eficiència energètica.

CÀLCULS D’ESTRUCTURES

- Càlculs d’armadures, estructures metàl·liques, forjats, murs, escales...

NAUS INDUSTRIALS - GRANGES

- Càlculs i plànols executius per la construcció de naus industrials, urbanitzacions de polígons i granges.

INNOVACIÓ I ASSESSORAMENT INDUSTRIAL

- Estudis per innovar, modificar i millorar instal·lacions industrials.

- Implantació de mesures de seguretat en màquines i instal·lacions.

CERTIFICAT CE

- Estudi i projecte del marcatge CE en màquines i equips.

Enginyeria

Som especialistes en confeccionar i desenvolupar els projectes d’enginyeria que solucionin les necessitats dels nostres clients.

PROJECTES URBANÍSTICS

- Projectes de clavegueram, aigua, electricitat, contra incendis, gas, vialitat...

PROJECTES D'INSTAL·LACIONS

- Projectes de gas, electricitat, aigua, sanejament, equips a pressió...

- Logística i millores automàtiques de sistemes.

PROJECTES DE CLIMATITZACIÓ

- Càlculs de necessitats tèrmiques.

- Projecte RITE.

- Càlcul i estalvi en sistemes calefactors i refrigeració.

PERMÍS D’ACTIVITATS

- Projecte per legalitzar les activitats de botigues, bars, restaurants, negocis, indústries, emmagatzematge de productes químics, petrolífers...

- Mesures correctores.

- Projectes contra incendis.

PROJECTES DE CONSTRUCCIONS

- Edificacions, naus industrials i granges.

- Càlculs, plànols i projecte executiu.

PROJECTES D'AIGÜES RESIDUALS

- Tractaments i depuració d’aigües residuals industrials o domèstiques.

- Estudi dels millors processos amb proves pilot per obtenir el sistema més sostenible.

Projectes

Oferim projectes complexos i de gran envergadura “claus en mà”. Desenvolupant el disseny, execució, direcció d’obra i posta en marxa de tots els equipaments aplicant la Tecnologia 4.0 per gestionar intel·ligentment la seva funcionalitat.

DEPURADORES DE PURINS

A partir dels purins obtenim un fertilitzant homologat i aigua regenerada, semblant a l’aigua de la pluja, que es pot fer servir per neteges i reg de cultius o bé evacuar a llera pública.

Més informació

CENTRAL DE CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA

Es realitza un estudi de les necessitats energètiques de les zones que es pretenen escalfar.


Més informació

CENTRAL DE CLIMATITZACIÓ

Per projectar una instal·lació climàtica que sigui eficient i sostenible s’han de realitzar una sèrie de càlculs energètics.


Més informació

ENERGIES RENOVABLES

En un estudi de climatització s'ha d'escollir el sistema més rendible i sostenible.Més informació

Productes

TAVIC SL, és distribuïdora de productes industrials de fabricants que subministren equips a les nostres plantes.

Contacte

Contacta amb nosaltres, tenim la solució!

Vic (08500) - BARCELONA

C/ Torelló, 17 Baixos A

93 8891693

Dill. a div. de 9h-13h i de 15h-19h

enginyeria@tavic.cat

No dubtis en contactar

TAVIC S.L, ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional amb l'objectiu de millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes i gràcies al qual ha confeccionat una pàgina per a web, la seva publicitat i gestions comercials .

Aquesta acció ha tingut lloc durant 2018. Per això ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

Una manera de fer Europa.CDTI ha cofinançat un projecte d’investigació per desenvolupar un nou sistema de tractaments de depuració de purins. S’ ha aconseguit crea un nou fertilitzant ric en nutrients, regenerador de terres i aigua regenerada desmineralitzada. S’ha obtingut una gran millora ambiental al reduir gasos contaminants (amoníac, metà, òxids de nitrogen) que causen l’efecte hivernacle i la petjada de carboni.

Cofinançat pels Fons Europeus (FEDER)TAVIC SL ha obtingut una subvenció de 90.783,80 € en el projecte d’un nou sistema de gestió integral de purins. Cofinançat per ACCIO i pels fons europeus.